Uzyskanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania)

• Dowód osobisty (do wglądu) 
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej 
 

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia (pobierz wniosek )

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami.

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
 

Wysokość opłaty skarbowej: 17,00 zł 
 

Forma płatności:

Wpłata w kasie urzędu lub na konto urzędu

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Wójta Gminy Kraśnik

Termin złożenia odwołania: 7 dni od dnia doręczenie postanowienia
 

Dodatkowe informacje: 
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych uwydaje się osobom fizycznym lub prawnym, po wykazaniu przez nie interesu prawnego w otrzymaniu zaświadczenia.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska