Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 7-8, tel.(81) 825 23 95

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o nadanie ulgi uznaniowej 
• oświadczenie o uzyskiwaniu / nie uzyskiwaniu pomocy de minimis w rolnictwie 
• oświadczenie stwierdzające prowadzenie/ nie prowadzenie działalności rolniczej wytwórczej, zorganizowanej,

  ciągłej w celach zarobkowych
• załączniki dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy

Załączniki do pobrania:

• wniosek o nadanie ulgi uznaniowej     (pobierz druk Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)   

• oświadczenie o uzyskiwaniu /nie uzyskiwaniu pomocy de minimis w rolnictwie    (pobierz druk Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)   
 

• oświadczenie o uzyskiwaniu /nie uzyskiwaniu pomocy de minimis dla przedsiębiorcy    (pobierz druk Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)   

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 ze zm.)

 

Termin składania dokumentów:

Po ustawowym terminie płatności raty tj. : 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 
 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście w urzędzie.

Odbiór dokumentów 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Zimna

Może Ci się również spodoba