Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 7-8, tel.(81) 825 23 95

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o nadanie ulgi z tytułu nabycia gruntów

• oświadczenie stwierdzające brak pokrewieństwa w linii prostej nabywającego i zbywającego grunt

• oświadczenie o uzyskiwaniu bądź nie uzyskiwaniu pomocy de minimis w rolnictwie 

Załączniki do pobrania:

• wniosek o nadanie ulgi z tytułu nabycia gruntów    (pobierz druk Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów) 

• oświadczenie o uzyskiwaniu bądź nie uzyskiwaniu pomocy innej niż de minimis w rolnictwie   (pobierz druk Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów)  

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 ze zm.)

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r.

   Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Termin składania dokumentów:

Po dokonaniu zmiany geodezyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 
 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście w urzędzie.

Odbiór dokumentów 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Zimna

Może Ci się również spodoba