Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

• Pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony na odpowiednim formularzu,

• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

• Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: 
wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.), w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej. 
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o udostępnienie danych      (pobierz druk )

Podstawa Prawna:

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.);

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 207 poz. 1298);

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353);

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667);

Opłata za udostępnienie danych:

– 31,00 zł – za jednostkowe dane osobowe.

– podmioty wskazane w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – nieodpłatnie.

(Opłata pobrana za udostępnienie danych stanowi dochód budżetu państwa)

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco

 
Termin załatwienia sprawy:

– 7 dni

– 14 dni, jeżeli udostępnienie danych wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.
 

Dodatkowe informacje:

1. Organy udostępniające dane:

– Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy, właściwy ze względu na miejsce zameldowania osoby, której dane dotyczą lub organ wydający dowód osobisty.

– Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.

–  Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych należy kierować do:

Wydział Udostępniania Informacji

w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38,

tel. 022 849 18 38. 
Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru PESEL należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty.

2. Dane udostępnione na podstawie wniosku, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku.

3. Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej 
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.: 
– imiona rodziców, 
– data i miejsce urodzenia, 
– numer PESEL, 
– seria i numer dowodu osobistego.

UWAGA: 
Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia danych następuje w formie decyzji administracyjnej na którą służy odwołanie w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję odmowną.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba