Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, ochrony przeciwpożarowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie decyzji administracyjnej.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Wymagane dokumenty:

• wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, 
• zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, 
• zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/, 
• dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego, 
• w przypadku rolników – zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy Kraśnik.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego         

                                                                                                                 (pobierz wniosek Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe)

Podstawa Prawna:

• Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami)

• §§ 1 i 3 oraz 15-17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

(Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz.155).

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od dnia wniesienia wniosku.
 

Wysokość opłaty skarbowej:


 

Forma płatności:

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:
Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Wrzesień

Może Ci się również spodoba