Sprostowanie aktu stanu cywilnego

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o sprostowanie aktu.
• Do sprostowania aktu urodzenia – odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka. 
• Do sprostowania aktu małżeństwa – odpisy aktów urodzenia małżonków. 
• Do sprostowania aktu zgonu – odpis aktu małżeństwa albo aktu urodzenia, w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej. 
• Rodzaj odpisu – skrócony czy zupełny – zależy od konkretnej sytuacji (oceny dokonuje Kierownik USC). 
• Mogą być wymagane również inne dokumenty (zgłoszenie urodzenia noworodka, karta zgonu), w zależności od elementu aktu, który ma ulec sprostowaniu. 
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej
• Dowód osobisty (do wglądu).

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o sprostowanie aktu (pobierz wniosek Sprostowanie aktu stanu cywilnego)

Podstawa Prawna:

Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).
 

Termin składania dokumentów: Na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od chwili uzyskania wymaganych dokumentów i powiadomienia stron o wszczęciu postępowania
 

Wysokość opłaty skarbowej:

 39,00 zł za decyzję
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
– Osobiście w USC

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC lub pocztą

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Dodatkowe informacje:

• Decyzją Kierownika USC może być sprostowany jedynie oczywisty błąd pisarski. Pozostałe błędy prostuje sąd w postępowaniu nieprocesowym. 
• Sprostowania aktu można dokonać łącznie z jego ewentualnym uzupełnieniem (zobacz: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego)
 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Kierownika USC Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba