Rejestracja przedpoborowych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, ochrony przeciwpożarowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamość (paszport, legitymacja szkolna)

Załączniki do pobrania:

–        

Podstawa Prawna:

• art. 31 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. Dz. U. z 2006 r., Nr 186, poz. 1377)

Termin załatwienia sprawy:

w dniu stawienia się
 

Wysokość opłaty skarbowej:


 

Forma płatności:

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.
 

DODATKOWE INFORMACJE:
• Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowych), również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. 
• Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej dwóch miesięcy na terenie gminy Kraśnik obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Kraśnik w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu. 
• Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Wrzesień

Może Ci się również spodoba