Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (81) 8252338

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna
• wypłata dodatku mieszkaniowego

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

• Tytuł prawny do lokalu – do wglądu;

• Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię

   użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie  technicznego domu;

• Oświadczenie o stanie majątkowym

   Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku

   mieszkaniowego.;
• Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień

   złożenia wniosku.

     Do deklaracji dołączamy zaświadczenia o dochodach za ostatnie 3 m-ce:

            – z zakładu pracy

            – z prowadzenia gospodarstwa rolnego

            – z działalności gospodarczej

            – z Biura Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku

            – o płatnych praktykach w szkołach zawodowych

            – renty, emerytury, renty rodzinne – decyzje ZUS

            – alimenty – wyrok sądu

            – dodatek pielęgnacyjny – decyzja ZUS

• Rachunki dotyczące wydatków na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu miesiąca poprzedzającego dzień

  złożenia wniosku:

            – opłaty za czynsz – potwierdzone przez zarządcę;

            – zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

            – inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego np. wynikające z umowy najmu lokalu;

            – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

            – opłaty za energię cieplną,

            – opłaty za wodę,

            – opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych

            – wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

                               (rachunek opłacony za energię elektryczną)

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pobierz wniosek Przyznawanie dodatków mieszkaniowych)

• Deklaracja o dochodach (pobierz Przyznawanie dodatków mieszkaniowych)

• Oświadczenie o stanie majątkowym (pobierz Przyznawanie dodatków mieszkaniowych)

• Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego (pobierz Przyznawanie dodatków mieszkaniowych)

• Zaświadczenie o wysokości dochodu z zakładu pracy (pobierz Przyznawanie dodatków mieszkaniowych)

• Potwierdzenie przez zarządcę nie zalegania z opłatami czynszu lub kosztów zarządu (pobierz Przyznawanie dodatków mieszkaniowych)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. nr 156, poz. 1828).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz. 1817).

Termin składania dokumentów: na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od chwili uzyskania wymaganych dokumentów.
 

Wysokość opłaty skarbowej:


 

Forma płatności:

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Dokumenty składa osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Decyzja przesyłana jest pocztą na adres wnioskodawcy.
 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Wójta Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU – dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, których tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z korzystaniem z mieszkania.

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

DOCHÓD NA OSOBĘ

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć:
  – w gospodarstwie jednoosobowym – 175% 
  – w gospodarstwie wieloosobowym – 125%
kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku

POJĘCIE DOCHODU

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej:

– osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy winny deklarować dochód według prowadzonej dokumentacji (księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych), a będzie nim przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli dochód brutto stanowiący podstawę opodatkowania.

– osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowymdokumentować mogą dochód z działalności na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub biura rachunkowego.

– osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani w formie karty podatkowej deklarują osiągnięty dochód w formie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych,
– świadczeń w naturze z pomocy społecznej
– dodatku mieszkaniowego.

POJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

– gospodarstwo jednoosobowe – gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal,
– gospodarstwo wieloosobowe – gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami wspólnie stale zamieszkującymi i gospodarującymi.

NORMATYWNA POWIERZCHNIA LOKALU

35 m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
45 m2 – dla 3 osób
55 m2 – dla 4 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób
W razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
– 30% albo
– 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia użytkowa wynika z posiadanego do lokalu tytułu prawnego.
W przypadku domów jednorodzinnych wymagane jest zaświadczenie z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Kraśniku potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej oraz stan wyposażenia technicznego budynku.

ORGAN PRZYZNAJĄCY

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Uwaga:

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty będące podstawą naliczenia dodatku mieszkaniowego przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba