Przyjęcie do protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka

herb kraśnik

Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, na terenie którego nastąpiło urodzenie dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

• Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka

• Wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia

w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa:

• dowody osobiste rodziców dziecka,

• odpis skrócony aktu małżeństwa,
w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest rozwiedziona:

• dowód osobisty matki dziecka,

• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest panną:

• dowód osobisty matki dziecka,

• odpis skrócony aktu urodzenia,

w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest wdową:

• dowód osobisty matki dziecka,

• odpis skrócony aktu małżeństwa,

• odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

w przypadku gdy dziecko pozamałżeńskie ma być uznane przez ojca:

• rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z w/w dokumentami w zależności od stanu cywilnego matki.

• Ojciec dziecka winien posiadać dowód osobisty.

 
Uwaga:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Podstawa Prawna:

Art. 38 i następne ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688) 
 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka

                                                                            (pobierz druk Przyjęcie do protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka)

Termin składania dokumentów:

• Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
• Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. 
 

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco 
 

Wysokość opłaty skarbowej:

przyjęcie do protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka i nadania mu imienia jest bezpłatne

Dodatkowe informacje:

(patrz: zgłoszenie urodzenia dziecka i nadanie mu imienia)

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– pocztą

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba