Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, złożonego przed Kierownikiem USC

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie oświadczenia. 
• Dowód osobisty. 
• Prawomocny wyrok rozwodowy, jeśli jeszcze nie wpłynął do USC z sądu
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie oświadczenia (pobierz druk Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.)

Podstawa Prawna:

art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami)
 

Termin składania dokumentów:

• Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
• Oświadczenie składa się osobiście.

Termin załatwienia sprawy:

Bezpośrednio po złożeniu oświadczenia.

Wysokość opłaty skarbowej: 11,00 zł
 

Forma płatności:

W kasie lub na konto urzędu 
 

Dodatkowe informacje:

• W trybie art. 59 k.r.o. można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństwa. 
• Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w USC dla miejsca pobytu osoby rozwiedzionej również wtedy, gdy akt małżeństwa sporządzony został w innym urzędzie. Należy okazać wyrok rozwodowy lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego USC.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba