Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 7-8, tel.(81) 825 23 95

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie zgłoszenia

• Naliczenie podatku od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

• Deklaracja na podatek od środków transportowych (druk DT-1)

• Załącznik do deklaracji (druk DT-1/A)

• Dowód rejestracyjny pojazdu

• Umowa nabycia lub zbycia pojazdu

• Dowód osobisty właściciela pojazdu

• NIP

Załączniki do pobrania:

• Deklaracja na podatek od środków transportowych    (pobierz druk Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych)    

• Załącznik do deklaracji    (pobierz druk Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 ze zm.)

Termin składania dokumentów:

Do 15 stycznia każdego roku, lub 14 dni od momentu nabycia lub zbycia gruntów

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Terminy płatności:

15 lutego i 15 września – 2 raty

Forma płatności:

przelewem na konto urzędu

Wysokość opłaty skarbowej:

nie podlega opłacie skarbowej

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW

Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Zimna

Może Ci się również spodoba