Odtworzenie treści aktu sporządzonego w kraju

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o odtworzenie aktu;
• Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zaginięcie lub zniszczenie księgi;
• Oświadczenie wnioskodawcy, że ani wnioskodawca, ani inna osoba mająca prawa wnioskodawcy nie występowali uprzednio o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
• Wszelkie dokumenty, na podstawie których można odtworzyć treść aktu (datę zdarzenia, miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy);
• Wszelkie dokumenty, pozwalające ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt oryginalny (legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje szkolne, dokumenty tożsamości i inne zaświadczenia i wypisy np. z ksiąg wieczystych podatkowych, oraz inne akty stanu cywilnego dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtwarzanym akcie;
• Oświadczenia stron i świadków przyjmowane do protokołu;
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o odtworzenie aktu (pobierz wniosek Odtworzenie treści aktu sporządzonego w kraju)

Podstawa Prawna:

Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od chwili uzyskania wymaganych dokumentów i powiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 39,00 zł za decyzję
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC lub pocztą za potwierdzeniem odbioru.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Dodatkowe informacje:

• Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, której akt dotyczy, jej wstępni, zstępni, rodzeństwo lub inna osoba, która w odtworzeniu aktu ma interes prawny

• Decyzję o wpisaniu treści odpisu wydaje Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, natomiast treść odtworzonego aktu wpisuje się do ksiąg s.c. urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze;

• Jeżeli zachował się oryginalny dokument – odpis z zaginionej lub zniszczonej w całości lub części księgi s.c. treść aktu wpisuje się do księgi s.c.

(patrz – wpisanie treści odpisu)
 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Kierownika USC Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba