Nadanie/Zmiana numeru PESEL

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno–technicznej.

Numer PESEL nadaje się:

  1. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,

  2. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,

  3. obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),

  4. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek:

  • właściwego organu gminy, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2a i 2b,

  • płatnika składek ubezpieczeniowych, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2c,

  • polskiego konsula, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2d.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione w pkt. 2 na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

Osoby, o których mowa w pkt. 4, składają umotywowany pisemny wniosek wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński – wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod adresem:Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa..

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL – drukować dwustronnie – (pobierz druk Nadanie/Zmiana numeru PESEL)

O nadaniu numeru PESEL minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie powiadamia organy, o których mowa w punkcie 3 oraz wnioskodawców, o których mowa w punkcie 4.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Aktualizacja: 1.01.2013

Może Ci się również spodoba