Anulowanie czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

• wniosek o anulowanie czynności zameldowania 
• tytuł prawny do lokalu:

   umowa najmu, notarialny akt kupna, przydział, decyzja, postanowienie sądu, odpis z księgi wieczystej itp.

• dowód wpłaty opłaty skarbowej
Inne:
• Pełnomocnictwo do prowadzenia postępowania administracyjnego w przypadku niemożliwości uczestniczenia strony w postępowaniu administracyjnym.

Uwaga: 
Z wnioskiem o anulowanie czynności może wystąpić osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu / najemca, członek spółdzielni mieszkaniowej, właściciel lokalu lub budynku, administrator lub zarządca budynku/.
 

Załączniki do pobrania:

• wzór wniosku o anulowanie czynności zameldowania (pobierz druk )

Podstawa Prawna:

• Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami) 
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami. 
 

Opłata skarbowa:

• 10,00 zł za decyzję administracyjną
• 17,00 zł za przedłożone pełnomocnictwo
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Forma płatności:

• Wpłata w kasie urzędu lub na konto urzędu

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z K.P.A. termin wydania decyzji administracyjnej wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Wójta Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Aktualizacja: 1.01.2013

Może Ci się również spodoba