Informacja o sesji Rady Gminy

herb kraśnik

INFORMACJA

Informuję,  że dnia 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, 
odbędzie się XXV sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik. 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI sesji.

4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.

5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok:
  a) zapoznanie z projektem budżetu, 
  b) przedstawienie opinii o budżecie przez Komisję Budżetu Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska, 
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
  d) dyskusja nad projektem budżetu, 
  e) podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
  f) podjecie uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a) zmiany uchwały budżetowej, 
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
  c) wydatków, których niezrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego, 
  d) zmiany uchwały Nr XXXII/133/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 16 września 2005 roku 
     w sprawie upoważnienia sołtysów do poboru zobowiązań podatkowych i należności za pobraną 
     wodę oraz ustalenia prowizji za inkaso, 
  e) powrotnego przeniesienia prawa własności, 
  f) zmiany uchwały Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie 
     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
  g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
     wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 
  h) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
     przez właściciela nieruchomości, 
  j) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
     a powstają odpady komunalne, 
  k) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
    w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  l) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kraśnik na rok 2013, 
  m) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kraśnik na 2013 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                               Rady Gminy Kraśnik

                                                                                                    Andrzej Hanaj   

Może Ci się również spodoba