Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”.

Nazwa beneficjenta: Gminy Powiatu Kraśnickiego

Całkowita wartość projektu: 2 965 311,33 PLN

Wartość dofinansowania: 2 520 514,63 PLN – Na Gminę Kraśnik przypada 272 265,46 PLN

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,

                         Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne

                         Działania: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

                         Kategoria I Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym

Termin realizacji: 01.07.2010 – 31.12.2010

Przedmiot projektu:
Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie prac wdrożeniowych niezbędnych do realizacji założeń projektu tj. – uzupełnienie i ujednolicenie platformy sprzętowej – rozbudowę sieci komputerowej i adaptacja pomieszczenia na serwer, wdrożenie VOIP – utworzenie publicznych punktów dostępowych do Internetu w postaci HOT – SPOT oraz kiosku informacyjnego – ujednolicenie i odnowienie platformy oprogramowania komputerowego.

Może Ci się również spodoba