Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

ZZZ

OGŁOSZENIE

Gmina Kraśnik ogłasza konkurs ofert na wycinkę drzew, rosnących na terenie Gminy Kraśnik.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Kraśnik na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv : „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

Bez tytułuvvv

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2020 roku".

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2020 roku.

 

     Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2020 roku” oraz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału
w konsultacjach w sprawie w/ w programu.

     Uwagi i opinie należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13,
w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 17.02.2020 r., lub przesłać
na podane niżej adresy:

1) adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) numer faksu: 81 884 37 87,

3) adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik,

4) uwagi i opinie z datą wpływu po 17 lutego 2020 roku nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                    Wójt Gminy Kraśnik

                                                                                     Mirosław Chapski

                                                                                              (-)

 

Czytaj więcej...

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1