Druki do pobrania

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (81) 8252338

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna
• wypłata dodatku mieszkaniowego


Wymagane dokumenty:

• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

• Tytuł prawny do lokalu - do wglądu;

• Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię

   użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie  technicznego domu;

• Oświadczenie o stanie majątkowym

   Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku

   mieszkaniowego.;
• Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień

   złożenia wniosku.

     Do deklaracji dołączamy zaświadczenia o dochodach za ostatnie 3 m-ce:

            - z zakładu pracy

            - z prowadzenia gospodarstwa rolnego

            - z działalności gospodarczej

            - z Biura Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku

            - o płatnych praktykach w szkołach zawodowych

            - renty, emerytury, renty rodzinne - decyzje ZUS

            - alimenty - wyrok sądu

            - dodatek pielęgnacyjny - decyzja ZUS

• Rachunki dotyczące wydatków na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu miesiąca poprzedzającego dzień

  złożenia wniosku:

            - opłaty za czynsz - potwierdzone przez zarządcę;

            - zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

            - inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego np. wynikające z umowy najmu lokalu;

            - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

            - opłaty za energię cieplną,

            - opłaty za wodę,

            - opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych

            - wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

                               (rachunek opłacony za energię elektryczną)

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pobierz wniosek )

• Deklaracja o dochodach (pobierz )

• Oświadczenie o stanie majątkowym (pobierz )

• Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego (pobierz )

• Zaświadczenie o wysokości dochodu z zakładu pracy (pobierz )

• Potwierdzenie przez zarządcę nie zalegania z opłatami czynszu lub kosztów zarządu (pobierz )

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. nr 156, poz. 1828).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz. 1817).

Termin składania dokumentów: na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od chwili uzyskania wymaganych dokumentów.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

-
 

Forma płatności:

-

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Dokumenty składa osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Decyzja przesyłana jest pocztą na adres wnioskodawcy.
 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Wójta Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje:

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU - dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, których tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z korzystaniem z mieszkania.

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


DOCHÓD NA OSOBĘ

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć:
  - w gospodarstwie jednoosobowym - 175% 
  - w gospodarstwie wieloosobowym - 125%
kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku


POJĘCIE DOCHODU

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej:

- osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy winny deklarować dochód według prowadzonej dokumentacji (księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych), a będzie nim przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli dochód brutto stanowiący podstawę opodatkowania.

- osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowymdokumentować mogą dochód z działalności na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub biura rachunkowego.

- osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani w formie karty podatkowej deklarują osiągnięty dochód w formie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną.

Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych,
- świadczeń w naturze z pomocy społecznej
- dodatku mieszkaniowego.


POJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

- gospodarstwo jednoosobowe - gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal,
- gospodarstwo wieloosobowe - gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami wspólnie stale zamieszkującymi i gospodarującymi.


NORMATYWNA POWIERZCHNIA LOKALU

35 m2 - dla 1 osoby
40 m2 - dla 2 osób
45 m2 - dla 3 osób
55 m2 - dla 4 osób
65 m2 - dla 5 osób
70 m2 - dla 6 osób
W razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
- 30% albo
- 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia użytkowa wynika z posiadanego do lokalu tytułu prawnego.
W przypadku domów jednorodzinnych wymagane jest zaświadczenie z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Kraśniku potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej oraz stan wyposażenia technicznego budynku.


ORGAN PRZYZNAJĄCY

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Uwaga:

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty będące podstawą naliczenia dodatku mieszkaniowego przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1